Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là một điều tuyệt diệu mà vũ trụ ban